PHÒNG HỌC



Trường Brendon có 15 phòng học chính, 3 phòng học Tiếng Anh theo tiêu chuẩn của Hội Đồng Anh, 1 phòng nhạc, 1 phòng gương (múa, kịch), 1 phòng mỹ thuật, 1 phòng thí nghiệm, 1 phòng thư viện, 1 phòng Lab.



Phòng học chính




Phòng học Tiếng Anh





Phòng nhạc




Phòng gương







Phòng Mỹ thuật




Thư viện






Phòng Lab




Phòng Thí nghiệm